เทศบาลตำบลบ้านต๋อมวิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)  “บ้านต๋อมเมืองน่าอยู่  มุ่งเรียนรู้พัฒนา  ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ”


     พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)
(1)  พัฒนาตำบลบ้านต๋อมให้เป็นตำบลน่าอยู่
(2)  ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง
      ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคม
      อาเซียน
(3)  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(4)  ฟื้นฟู อนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5)  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี

.