เทศบาลตำบลบ้านต๋อมสภาเทศบาลสภาเทศบาล 

นายทองพูล  ฟูมะเฟือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

 
   

 

นายกฤตภัทร์  สงวนใจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

 

นายจำนงค์  สงวนใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายณัฐกรณ์  ดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวเบญญาภา  นามวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายภาคภูมิ  นุกูลรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายศตวรรษ  ใจการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายสมมี  เทือกธรรมมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกัณตภณ  อ้อยบำรุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายสมเกียรติ  เชื้ออยู่นาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายปิ่นทอง  วงค์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายพงศ์เดช  เก่งการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

     
.