เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

27.1.1 ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

27.1.2 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ

27.1.3  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร(ฉบับที่ 4) 2564

27.2 การะบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

27.2.1  ประกาศ กท เรื่อง การสอบแข่งขันของพนักงานเทศบาล2560

27.2.2 ประกาศ กท สอบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)2561

27.2.3  ประกาศ กท เรื่อง การสอบแข่งขันของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่3) 2562

27.2.4  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายการสอน

27.2.5  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื่องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

27.3 การพัฒนาบุคลากร

2.7.3.1ประกาศ กถ การกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศ

27.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนขั้นเงินเดือน

27.4.1 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

27.4.2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา2562

27.4.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2558

27.4.4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563(ฉบับที่2)

27.5 การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

27..5.1  ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)

27..5.2  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 2564

27..5.3  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ 2563  

27..5.4  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฉบับที่ 2

27..5.5  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ 2559

27.5.6  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนได้รับเงินเดือนกรณีที่คุณวุฒิเพิ่มขึ้น

.