เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   157 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

---------------------------------------

                    ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน  ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นั้น

                    บัดนี้  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ตามบัญชีแนบท้าย
  2. หลักสูตรการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
  3. กำหนดให้มีการเลือกสรร   ดังนี้

                 การทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 18พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565

 
   

                                                                          ศุภชาติ  สันกว๊าน

                                                                      (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เอกสารแนบ


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม