เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์   91 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                                                                      แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,120,000.-บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   28  มิถุนายน  2565

    เป็นเงิน  1,120,000.-บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)................................................บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2565

    5.2 ...........................................................

    5.3 ………………………………………………………..

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายวิวัฒน์  พิพัฒนพงศ์กุล   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                     ประธานกรรมการ

    6.2 นายธีระพงศ์  ศูนย์กลาง      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน     กรรมการ

    6.3 นายศิวพัฒน์  บุญเรือง        ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการ
 

เอกสารแนบ