เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-013 จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (1) หมู่ที่ 18 ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-013 จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (1) หมู่ที่ 18 ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-013 จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (1) หมู่ที่ 18 ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม   94 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว                                                                                                                                                  แบบ บก.01

                       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-013 จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (1) หมู่ที่ 18 ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,315,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2565 เป็นเงิน  1,557,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

    6.2 ....................................................................................

    6.3 ....................................................................................

    6.4 …………………………………………………………………………………

    6.5 …………………………………………………………………………………

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารแนบ