เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-001 ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนทางหลวงหมายเลข (1193) หมู่ที่ 9 ถึงสายสามแยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-001 ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนทางหลวงหมายเลข (1193) หมู่ที่ 9 ถึงสายสามแยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-001 ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนทางหลวงหมายเลข (1193) หมู่ที่ 9 ถึงสายสามแยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม   103 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                                                             แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-001 ทางหลวงท้องถิ่นสายถนนทางหลวงหมายเลข (1193) หมู่ที่ 9 ถึงสายสามแยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,092,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 630 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,924 ตารางเมตร 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2565 เป็นเงิน  1,294,714.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

    6.2 ......................................................................................................................................................

    6.3 ......................................................................................................................................................

    6.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    6.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารแนบ