เทศบาลตำบลบ้านต๋อมคู่มือประชาชนคู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนสำหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

กองช่าง
จำนวน 24 กระบวนงาน

1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
4. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
9. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
10. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
12. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
13. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตาม                  มาตรา 34
14. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
15. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
16. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
17. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18. การแจ้งขุดดิน
19. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
20. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21. การแจ้งถมดิน
22. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
23. การออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ หรือ ใบรายงานผลการทดสอบ
24. การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2553

*******************************************************************

กองคลัง
จำนวน 8 กระบวนงาน

1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
5. การรับชำระภาษีป้าย
6. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
7. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
8. การกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พ.ศ.2552

*******************************************************************

สำนักปลัดเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร จำนวน 72 กระบวนงาน


1. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
3. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
4. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
5. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
6. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
7. การขอเลขที่บ้าน
8. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
9. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
10. การจำหน่ายชื่อรอง
11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
12. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
13. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
14. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลอออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
15. การจำหน่ายชื่อสกุล
16. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
17. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
18. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
19. การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
20. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
21. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
22. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการอนุญาตให้มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
23. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
24. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
25. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
26. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
27. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
28. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
29. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of ldentity)
30. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อ ปี พ.ศ. 2499
31. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติ โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนในสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
32. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือทุจริต
33. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
34. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
35. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตาย” หรือ “จำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
36. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
37. การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
38. การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
39. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งอยู่ในอุปการะ หรือสงเคราะห์
40. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
41. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
42. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
43. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
44. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
45. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
46. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
47. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
48. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
49. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
50. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
51. การรับแจ้งการย้ายเข้า
52. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
53. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
54. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
55. การรับแจ้งการย้ายออก
56. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
57. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
58. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
59. การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
60. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือไม่สัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (2))
61. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดา มารดา ของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (3))
62. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (1))
63. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดา มารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง
64. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดา มารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
65. การขอบ้านเลขที่ (ระเบียบฯ ข้อ 32)
66. การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
67. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
68. การขอหลักฐานการขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
69. การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109)
70. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น
71. การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิหรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 102)
72. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญัติขอกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 104)

 

สำนักปลัดเทศบาล
งานพัฒนาชุมชน จำนวน 3 กระบวนงาน


1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 กระบวนงาน


1. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
2. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
4. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานหน้าที่)
5. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กระบวนงาน
1. การควบคุมไฟและฝุ่นละอองจากการเผาในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พ.ศ. 2557

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 26 กระบวนงาน


1. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน             200 ตร.ม.
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล
11. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
12. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.
13. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
14. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล
18. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และการขนมูลฝอยติดเชื้อ
19. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และการขนมูลฝอยทั่วไป
20. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และการขนสิ่งปฎิกูล
21. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.
22. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
23. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
24. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
25. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
26. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

เอกสารประกอบ

.