เทศบาลตำบลบ้านต๋อมสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ออกกำลังกาย

การส่งเสริมกีฬาตำบลบ้านต๋อม

สถานที่ออกกำลังกายและลานกีฬาตำบลบ้านต๋อม

 • - หมู่ที่ 1
 •   
 • - หมู่ที่ 2
 •   
 • - หมู่ที่ 3
 •   
 • - หมู่ที่ 4
 •   
 • - หมู่ที่ 5
 •   
 • - หมู่ที่ 6
 •   
 • - หมู่ที่ 7
 •   
 • - หมู่ที่ 8
 •   
 • - หมู่ที่ 10
 •   
 • - หมู่ที่ 11
 •   
 • - หมู่ที่ 12
 •   
 •   
 • - หมู่ที่ 13
 •   
 • - หมู่ที่ 14
 •   
 • - หมู่ที่ 15
 •   
 • - หมู่ที่ 16
 •   
 • - หมู่ที่ 17
 •   
 • - หมู่ที่ 18
 •   
.