เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกองคลังกองคลัง 

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

 
 

นายวีระสันต์  ใหม่นา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
ฝ่ายบริหารงานการคลัง   ฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวพรรณิภา  ภูวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

นางอัจฉรากานต์ เกียรติสกุลคุณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางเปมิกา  บุญยืน
นักวิชาการพัสดุ

 

นางตรีรัตน์  สุตานนท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางญานิกา  รัฐบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการ

   

 

 

 

 

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ว่าง)
 

   

 

 

 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)

   
.