เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกองช่างกองช่างนายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

นายวุฒิชัย  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายปิยะ  ทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

นายอุดมศักดิ์  ต๊ะใจ
วิศวกรโยธา

สิบโทคมสันต์ สินธุชลไพศาล
นายช่างไฟฟ้า

นางศิริพร  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายไกรวุฒิ  บุญธรรม
นายช่างโยธา

 
.