เทศบาลตำบลบ้านต๋อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

นางสาวสิริพรรณ  แผ้วเกษม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายธีภพ  สงวนใจ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายสวิง  คล่องแคล่ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

 

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายวรนพ ยอดอ้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

 

นายวรากร  ใฝ่ใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

 
.