เทศบาลตำบลบ้านต๋อมสำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล     

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

   

 

     
     

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   

 

     
  ฝ่ายอำนวยการ         ฝ่ายปกครอง      
 

นางประนอม  จันทร์เชียงมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   

 

 

นายกิตติภากร  จิตตะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

 

   
านการเจ้าหน้าที่ านพัฒนาชุมชน านบริหารทั่วไป   านนิติการ านแผนและงบประมาณ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย านทะเบียนราษฎร านการศึกษา  

   

นางสาวอารีรัตน์  กิจกมลวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

นางบุณยานุช  เก่งการ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉราวรรณ  บุญเตี่ยม

นักจัดการงานทั่วไป

 

-ว่าง-

นิติกร

นางกีรณัฐช์ ทวีโค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.วีระชน  วัฒนทันติ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุทธาธิพ  เสมอใจ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาววาสนา  ศรีมันตะ

นักวิชาการศึกษา

 
านประชาสัมพันธ์ านส่งเสริมการท่องเที่ยว านการเกษตร   านเทศกิจ          
         

-ว่าง-

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวภมรพันธ์  วิชัยโน

จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ท.ไกรสิงห์ วงศ์ปัญญา

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

นายธีระพงศ์ ศูนย์กลาง

เจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นางศุฏ์ภัคฌาญ์  มั่งมูล

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

 

 

นางสาววรรณี  เกษรพันธ์ุ

คนงานทั่วไป

นายสมบัติ  นามเมือง

พนักงานขับรถยนต์

นายรุ่งวัฒนา กาวิชัย

ภารโรง

 

 

นายปิยะพงษ์ รุ่งรังษี

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงษ์  อ้อยกาม

พนักงานดับเพลิง

นายพงษ์ศักดิ์  ดวงไชยยา

พนักงานดับเพลิง

นายศรีวรรณ  อุจินา

พนักงานขับรถยนต์

นายอาคม  กาติ๊บ

ผช.จพง.ป้องกันฯ

 
            านศูนย์พัฒนเด็กเล็ก      
           
 

 

 

   

นางธมน วงค์วาลแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

ศพด.บ้านร่องห้า

นางสมพร  เหมี้ยงหอม

ครู ชำนาญการพิเศษ

ศพด.บ้านร่องไผ่

นางสุพรรณ  กาเวช

ครู ค.ศ.2

ศพด.บ้านต๋อมดง

นางแสงเทียน ยอดอ้อย

ครู ค.ศ.2

ครู ศพด.ร่องห้า

 
                   
         

นางณัฐรภา บำรุง

ผช.ครู ผดด.ร่องห้า

นางสาววันวิสาข์  สงวนใจ

ผช.ครู ผดด.ร่องไผ่

นางสาวอ้อย ศุภจิตร์

ผช.ครู ผดด.ต๋อมดง

นางจีรพร  ทวีเชื้อ

ผช.ครู ผดด.ต๋อมดง

 
             

 

   

 

.