เทศบาลตำบลบ้านต๋อมสำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล

     

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

   

 

     
     

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   

 

     
  ฝ่ายอำนวยการ         ฝ่ายปกครอง      
 

นางประนอม  จันทร์เชียงมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   

 

 

นายกิตติภากร  จิตตะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

 

   
านการเจ้าหน้าที่ านพัฒนาชุมชน านบริหารทั่วไป   านนิติการ านแผนและงบประมาณ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย านทะเบียนราษฎร านการศึกษา  

   

น.ส.อารีรัตน์ กิจกมลวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคล

นางบุณยานุช  เก่งการ

นักพัฒนาชุมชน

น.ส.อัจฉราวรรณ บุญเตี่ยม

นักจัดการงานทั่วไป

 

น.ส.ภัสสร  ไพรี

นิติกร

นางกีรณัฐช์ ทวีโค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ.อ.วีระชน  วัฒนทันติ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสุทธาธิพ  เสมอใจ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

น.ส.วาสนา  ศรีมันตะ

นักวิชาการศึกษา

 
านประชาสัมพันธ์ านส่งเสริมการท่องเที่ยว านการเกษตร   านเทศกิจ          
           

-ว่าง-

นักประชาสัมพันธ์

น.ส.ภมรพันธ์  วิชัยโน

จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ท.ไกรสิงห์ วงศ์ปัญญา

เจ้าพนักงานการเกษตร

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานเทศกิจ

 

 

นางศุฏ์ภัคฌาญ์  มั่งมูล

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

 

 

น.ส.วรรณี  เกษรพันธ์ุ

คนงานทั่วไป

นายสมบัติ  นามเมือง

พนักงานขับรถยนต์

 

นายรุ่งวัฒนา กาวิชัย

ภารโรง

 

 

นายปิยะพงษ์ รุ่งรังษี

พนักงานดับเพลิง

นายจักรพงษ์  อ้อยกาม

พนักงานดับเพลิง

 

(ว่าง)

พนักงานดับเพลิง

 

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

นายอาคม  กาติ๊บ

ผช.จพง.ป้องกันฯ

 
            านศูนย์พัฒนเด็กเล็ก      
           
 

 

 

   

นางธมน วงค์วาลแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

ศพด.บ้านร่องห้า

นางสมพร  เหมี้ยงหอม

ครู ชำนาญการพิเศษ

ศพด.บ้านร่องไผ่

นางสุพรรณ  กาเวช

ครู ชำนาญการ

ศพด.บ้านต๋อมดง

นางแสงเทียน ยอดอ้อย

ครู 

 ศพด.ร่องห้า

 
                   
         

นางณัฐรภา บำรุง

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ศพด.ร่องห้า

นางสาวจีราพร  ทวีเชื้อ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ศพด.ร่องไผ่

นางสาวอ้อย ศุภจิตร์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ศพด.ต๋อมดง

น.ส.พรพฤกษา จินะใจหาญ

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

ศพด.ต๋อมดง

 
             

 

   

 

.