เทศบาลตำบลบ้านต๋อมหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในนายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ว่าง

ตรวจสอบภายใน

.