เทศบาลตำบลบ้านต๋อมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

E-mail: vivatpt898@gmail.com

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล นายวีระสันต์  ใหม่นา นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ นางสาวสิริพรรณ  แผ้วเกษม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 062-4723972 โทร : 087-1856418 โทร : 089-7585822 โทร : 096-2265619
E-mail: vivatpt898@gmail.com E-mail: weerasan178@gmail.com E-mail: watichai@gmail.com E-mail: theepop2519@gmail.com
       
       
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา หัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางประนอม  จันทร์เชียงมา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพรรณิภา  ภูวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นายปิยะ  ทองพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสวิง  คล่องแคล่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงานสาธารณสุข
โทร : 081-8823658 โทร : 090-9305536 โทร : 086-7310497 โทร : 093-2675987
E-mail: pranomjag@gmail.com E-mail: - E-mail: piyabantom@gmail.com E-mail: -
       
       
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้    
   
นายกิตติภากร  จิตตะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางอัจฉรากานต์ เกียรติสกุลคุณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

   
โทร : 081-7650351 โทร : 089-7592723    
E-mail: - E-mail: peenok3_atchana1972@gmail.com    
        

.