เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการO16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปีงบประมาณ 2566

16.1 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หนังสือรับรอง  (1.ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

16.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (1.ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

16.3 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง (1.ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

16.4 สถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1.ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

ปีงบประมาณ 2565

16.1 สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หนังสือรับรอง  (1.ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

16.2 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (1.ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

16.3 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง (1.ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

16.4 สถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (1.ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

16.5 สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

.