เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล24.1 ด้านแผนอัตรากำลัง

ปีงบประมาณ 2565

1.   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง(2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ปีงบประมาณ 2566

2.   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง(2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

24.2 ด้านการบริหาร

ประจำปีงบประมาณ 2565 

         24.2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

        24.2.2  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 

       24.2.3 ประกาศวันลา  มาสาย  ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประจำปีงบประมาณ 2566

        24.2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

        24.2.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

        24.2.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

        24.2.4 ประกาศวันลา  มาสาย  ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 1

        24.2.5 ประกาศวันลา  มาสาย  ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 2

24.3 ด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2565

      - ข้อมูลการอบรมพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

      - ข้อมูลการอบรมพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31  มีนาคม  2566)

24.4 ด้านสวัสดิการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

ประจำปีงบประมาณ 2565

       1 มอบเงินกองทุนผ้าป่าการกุศลให้ผู้ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า

       2 มอบชุดปฏิบัติการให้กับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

       3 มอบชุดปฏิบัติการให้กับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ 2566

      1  มอบขอที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาลกรณีโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะ์นโยบายและแผน

     2. มอบขอที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาลกรณีโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา

     3. มอบขอที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาลกรณีโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนิติกร

     4. มอบเสื้อกีฬาให้กับพนักงานเทศบาล

 

.