เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุO19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
.