เรื่อง : ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพื้นเมือง (กลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพื้นเมือง (กลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ)

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพื้นเมือง (กลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ)   37 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพื้นเมือง   (กลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ)

         นางกัญยานี  เครือสุวรรณ

         ที่ตั้ง 44/1     หมู่ที่  10  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

         โทรศัพท์   091-0688607เ

จดทะเบียน OTOP  และ มาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช.)

ได้รับมาตรฐาน มผช.  มาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP  ระดับ 5 ดาว

 


กดเพื่อแชร์ข่าว