เรื่อง : ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ร่องห้าสามัคคี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ร่องห้าสามัคคี

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ร่องห้าสามัคคี   370 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ร่องห้าสามัคคี   

นางแหน้น   เพียรธรรม

โทรศัพท์  086 -923 0810

ที่ตั้งกลุ่ม  31  หมู่ที่  15  ตำบลบ้านต๋อม 

จดทะเบียน OTOP   มาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช.)  และวิสาหกิจชุมชน

ได้รับมาตรฐาน มผช.  มาตรฐาน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP   ระดับ 5 ดาว


กดเพื่อแชร์ข่าว