เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์)) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์))

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์))   37 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
        ตามที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
                                                                               
                                                                                ศุภชาติ  สันกว๊าน
                                                                             (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)
                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม