เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย)   29 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

              

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

                                                               

                                                                      ศุภชาติ  สันกว๊าน

                                                                  (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)

                                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เอกสารแนบ