เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) 

- โครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)