เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เผา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เผา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เผา   67 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06)

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เผา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,600,000.-บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  11  มิถุนายน  2563

    เป็นเงิน  3,600,000 บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ............450,000............... บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

    5.2 ....................................................................................................

    5.3 ....................................................................................................

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายถวิล  บัวดี              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

    6.2 นายธีภพ  สงวนใจ         ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

    6.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน      ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ   

    6.4 ..................................................................................................

    6.5 ..................................................................................................

เอกสารประกอบ