เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม (ต่อเนื่อง) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม (ต่อเนื่อง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม (ต่อเนื่อง)   79 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว                                                                                                      แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ....จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม (ต่อเนื่อง).....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....เทศบาลตำบลบ้านต๋อม.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....1,340,770...... บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....21  สิงหาคม  2563.......

    เป็นเงิน ...1,331,000... บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................................ บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ...ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ....

    5.2 ..............................................................................................................

    5.3 .............................................................................................................

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายถวิล  บัวดี             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     

    6.2 นายปิยะ  ทองพันธ์        ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

    6.3 นายธีภพ  สงวนใจ         ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

    6.4 .........................................................................................................

    6.5 .........................................................................................................

   เอกสารประกอบ