เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   88 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

                                                   บุญทิตย์ เมืองซื่อ

                                               (นายบุญทิตย์ เมืองซื่อ)

                                            นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (M๖๓๐๙๐๐๐๑๘๑๓) ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

 

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อ

จัดจ้าง

 

ชื่อโครงการ

 

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะ

ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง

(เดือน/ปี)

P๖๓๐๙๐๐๐๒๗๓๔

 

โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ - อ่างเก็บน้ำห้วยลึก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๗

 

๑,๓๐๖,๐๐๐.๐๐

 

๐๙/๒๕๖๓

 

เอกสารประกอบ