เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม   83 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                  แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  725,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai 0.40 เมตร จำนวน 267 ท่อน พร้อมบ่อพัก

    จำนวน 30 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. Dai 0.60 เมตร จำนวน 101 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 

    บ่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2563 เป็นเงิน 726,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 ปร.4

    6.2 ปร.5

    6.3 ..........................................................................................................................................................

    6.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

    6.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารประกอบ