เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-018 สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17-ทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 2. หน่วยงา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-018 สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17-ทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 2. หน่วยงา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-018 สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17-ทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม 2. หน่วยงา   126 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวแบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-018

      สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17-ทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,443,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...กว้างเฉลี่ย 4-5 เมตร ยาวรวม 908 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,108

    ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  26  มกราคม  2564 เป็นเงิน 1,497,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

    6.2 ......................................................................................................................................................

    6.3 ......................................................................................................................................................

    6.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    6.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารประกอบ