เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                      ประกาศ ณ วันที่ ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๔

                                    

                                   ณัฐพล  พัฒน์ชู

                               (นายณัฐพล  พัฒน์ชู)

                         ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

                          นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (M๖๔๐50001573) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อ

จัดจ้าง

 

ชื่อโครงการ

 

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะ

ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง

(เดือน/ปี)

P๖๔๐๕๐๐๐๑๙๓๘

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๘ เชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลบ้านต๋อม

๙,๕๗๒,๐๐๐.๐๐

 

๐๕/๒๕๖๔

 

เอกสารประกอบ