เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 12-003 สายบ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ถึง สายบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว , บ้านสันป่างิ้ว ห เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 12-003 สายบ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ถึง สายบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว , บ้านสันป่างิ้ว ห

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 12-003 สายบ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 12 ถึง สายบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว , บ้านสันป่างิ้ว ห   130 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว