เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมโดยวิธี e-bidding เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมโดยวิธี e-bidding

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมโดยวิธี e-bidding   81 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว                                                                                                                                 แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ ....จ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมโดยวิธี e-bidding.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....เทศบาลตำบลบ้านต๋อม.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....5,800,000...... บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  4  พฤศจิกายน  2563

    เป็นเงิน 5,800,000 บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..............................................................บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ...ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ....

    5.2 ....................................................................................................................................................

    5.3 .....................................................................................................................................................

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายปิยะ  ทองพันธ์                  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา     

    6.2 นายธีภพ  สงวนใจ                   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข 

    6.3 นางสาวอารีรัตน์  กิจกมลวัฒน์     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    6.4 .....................................................................................................................................................

    6.5 .....................................................................................................................................................

 เอกสารประกอบ