เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๓ จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (๑) หมู่ที่ ๑๘ ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม