เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม)   89 คน

กดเพื่อแชร์ข่าวประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              ตามที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

               เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

                                                                   ศุภชาติ  สันกว๊าน

                                                                (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)

                                                            นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (E๖๕๐๒๐๐๐๐๕๖๒) ลงวันที่  

ลำดับที่

เดิม

ใหม่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม

๘๒๑,๐๐๐.๐๐

๑๒/๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๋อม

๘๒๑,๐๐๐.๐๐

๐๒/๒๕๖๕