เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม)   99 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว                                                                                                                แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  821,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ลึก 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  19  มกราคม  2565 เป็นเงิน 759,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม

    6.2 ......................................................................................................................................................

    6.3 ......................................................................................................................................................

    6.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

    6.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารประกอบ