เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) (โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) (โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) (โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านต๋อม)    22 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว