เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   70 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

              เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้                          

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

                                                                                      ไพรณรงค์  บัวเทศ

                                                                                   (นายไพรณรงค์  บัวเทศ)

                                                                รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  รักษาราชการแทน

                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (M๖๕๐๖๐๐๑๔๓๕๘) ลงวันที่   ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อ

จัดจ้าง

 

ชื่อโครงการ

 

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะ

ประกาศจัดซื้อ

จัดจ้าง

(เดือน/ปี)

P๖๕๐๖๐๐๑๙๐๘๕

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๑ สายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนทางหลวงหมายเลข (๑๑๙๓) หมู่ที่ ๙ ถึงสายสามแยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม

 

๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐

 

๐๗/๒๕๖๕

 

P๖๕๐๖๐๐๑๙๐๘๒

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๖ สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ที่ ๗ บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม

 

๗,๑๑๒,๐๐๐.๐๐

 

๐๘/๒๕๖๕

 

P๖๕๐๖๐๐๑๙๐๗๗

 

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๑๓ จากสายถนนทางหลวงหมายเลข (๑) หมู่ที่ ๑๘ ถึงสายบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านต๋อม

 

๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐

 

๐๗/๒๕๖๕

 

 

เอกสารแนบ