เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) (โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) (โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) (โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๗ แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                              แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.60 ลูกบาศก์เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    3,900,000.-บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   22  มิถุนายน  2565

    เป็นเงิน  3,860,000.-บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)......................................บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

    5.2 บริษัท ซีพีเค พลาสเทค เวิร์คส์ จำกัด

    5.3 …………………………………………………

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายปิยะ  ทองพันธ์            ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา                       ประธานกรรมการ

    6.2 นายธีภพ  สงวนใจ             ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข            กรรมการ

    6.3 ว่าที่ ร.ท.ไกรสิงห์  วงศ์ปัญญาตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    กรรมการ
 

เอกสารแนบ