เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-006 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-006 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.12-006 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม   83 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว