เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถเทรลเลอร์ ขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถเทรลเลอร์ ขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) โครงการ จัดซื้อรถเทรลเลอร์ ขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า   99 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                 แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถเทรลเลอร์ ขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    4,400,000.-บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  5  กรกฎาคม  2565

    เป็นเงิน  4,394,000.-บาท

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)................................................บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 บริษัท 3เอสพี เซอร์วิส แอนด์ โปรดัคทื จำกัด

    5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟวี่ติง เอ็นจิเนียริ่ง

    5.3 บริษัท ที.เอ็ม.เอส. ทรัค อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 ประธานกรรมการ

    6.2 นายณฐพงศ์  มหาวัน          ตำแหน่ง วิศวกรโยธาขำนาญการ              กรรมการ

    6.3 นายธีระพงศ์  ศูนย์กลาง      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน     กรรมการ

 

เอกสารแนบ