เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม   80 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

                                                                                                                                  แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  515,000.-บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ขยายผิวจราจรถนน ขนาดกว้างเฉลี่ยสองข้างรวมกันไม่น้อยกว่า  1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25  สิงหาคม  2565 เป็นเงิน  507,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

    6.2 ..............................................................................

    6.3 ..............................................................................

    6.4 ……………………………………………………………………………

    6.5 ……………………………………………………………………………

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 นายวุฒิชัย  ใหม่ต๊ะ     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    7.2 นายปิยะ  ทองพันธ์     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

    7.3 นายณฐพงศ์  มหาวัน   ตำแหนาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

 เอกสารแนบ