เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐06 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐06 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐06 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม)   151 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

                                                            ศุภชาติ  สันกว๊าน

                                                        (นายศุภชาติ  สันกว๊าน)

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เอกสารแนบ