เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐06 สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม