เทศบาลตำบลบ้านต๋อมประกาศ คำสั่ง เทศบาลประกาศ คำสั่ง เทศบาล

>>ประกาศ คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม<<

ประกาศ

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อนุมัติโดยนายกเทศมนตรี)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2566

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (อนุมัติโดยสภาเทศบาล)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 (อนุมัติโดยสภาเทศบาล)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติโดยนายกเทศมนตรี)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (อนุมัติโดยสภาเทศบาล)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 (อนุมัติโดยนายกเทศมนตรี)

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง กำหนดปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2565

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564 

-ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมและรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พ.ศ. 2564

-ประการเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.