เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

10.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

10.2 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์

10.3 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

10.4 คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

10.5 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10.6 คู่มือการปฎิบัติงานหอพัก

10.7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10.8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

10.9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

10.10 คู่มือปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

.