เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่2/2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม