เรื่อง : โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล ๒๒๒๒ : ๑วิทยาลัย ๑ ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2565) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม