เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล   64 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โครงการ แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยมีประเด็นเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการความมั่งคงระดับตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่งคง ภายในจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา 1 ตำรวจชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับตำบล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข โดยจากประชุมดังกล่าว ได้สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการของตำบลบ้านต๋อม แยกเป็น ภัยคุกคามด้านสาธารภัย อุบัติเหตุ ภัยคุกคามโรคติดต่อ ภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม และจากประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทำเป็นแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566 ของตำบลบ้านต๋อม และแจ้งให้ทุกภาคส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงและพัฒนางาน และยืดถือปฏิบัติต่อไป 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม