เรื่อง : ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   572 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้หัวข้อ “การบริหารงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุค Disruption” กฎหมายปกครอง หลักกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหลักปฏิบัติด้านวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น การพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวินัยต่างๆ และการพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม