เรื่อง : เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566    59 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว    

นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม