เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ 14

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ 14    333 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่15 สิงหาคม 2564

นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ 14 กิจกรรมบ้านสะอาด อนามัยดี ชุมชนปลอดโควิด ในโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

โดยมีนายจรัญ มีทอง ผู้ใหญ่บ้าน (ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพ ดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือน สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชน รู้วิธีป้องกันตนเองและครอบครัวได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 ร่วมพิธีเปิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนบ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่ 14 กิจกรรมประกอบด้วย

การให้ความรู้การจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อวิธีการป้องกันการแพร่ระบาด การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)

การทำน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเนกประสงค์ ฯลฯ ใช้ในคนัวเรือน สร้างภูมิคุ้มกันในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำน้อมนำเศรษฐกิจพอพียงมาปรับใชั ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

   

  

  

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม