เรื่อง : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   173 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

           วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา) 2. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

  

   


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม